САС „ПОДКРЕПА“ ПРОДЪЛЖАВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ провежда 6 онлайн дискусии.

Форумите ще се проведат „на живо” в онлайн среда, а участие ще вземат представители на всяка от целевите групи и заинтересовани страни, както с цел обсъждане на резултатите от Дейност 1 и формулиране на допълнителни изводи и/или препоръки, така и с цел реализиране целите на кампанията, с акцент върху изграждане на доверие на гражданите у администрацията и нейните служители. Ще ви представим интересна информация и презентационни материали.

Датата на провеждане на последните 3 форума е 26.06.2023 год., а часовете са както следва:

10:00 часа  – за участници от Северозападен район за планиране;

12:00 часа – за участници от Югозападен район за планиране;

18:00 часа – за участници от Северен централен район за планиране;

Линкове за мероприятията можете да намерите тук:

26.06.2023 год., 10:00 часа – линк

26.06.2023 год., 12:00 часа – линк

26.06.2023 год., 18:00 часа – линк

Форумите ще протичат при следния Дневен ред:

  • Откриване;
  • Представяне на проект № BG05SFOP001-2.025-0066 и постигнатите резултати до момента от реализацията на Дейност 1 – изготвени анализи; формулирани препоръки и предложения за нормативни промени;
  • Представяне на целите на Дейност 3 по проекта и реализираното до момента в изпълнение на дейността по стартиране и провеждане на Национална информационна и комуникационна кампания „Служителите са сред нас и с нас“.
  • Дискусия между участниците.

    ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.