САС „ПОДКРЕПА“ ЩЕ СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 6 ДИСКУСИОННИ ФОРУМА В ОНЛАЙН СРЕДА ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0066

В изпълнение на дейност 3.3. по проект „ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ИНДИКАТОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ ще проведе 6 онлайн дискусии.

Форумите ще се проведат „на живо” в онлайн среда, а участие ще вземат представители на всяка от целевите групи и заинтересовани страни, както с цел обсъждане на резултатите от Дейност 1 и формулиране на допълнителни изводи и/или препоръки, така и с цел реализиране целите на кампанията, с акцент върху изграждане на доверие на гражданите у администрацията и нейните служители. Ще ви представим интересна информация и презентационни материали.

Датите на провеждане на първите 3 форума са:

1-ви юни 2023 г. – за участници от Североизточен район за планиране, с административен център Варна;

2-ри юни 2023 г. – за участници от Югоизточен район за планиране, с административен център Бургас;

3-ти юни 2023 г. – за участници от Южен централен район за планиране, с административен център Пловдив.

Началният час на събитията е 18.00, а линковете за тях,  можете да намерите тук:

1-ви юни 2023 г. – Линк

2-ри юни 2023 г. – Линк

3-ти юни 2023 г. – Линк

Форумите ще протичат при следния Дневен ред:

  • Откриване;
  • Представяне на проект № BG05SFOP001-2.025-0066 и постигнатите резултати до момента от реализацията на Дейност 1 – изготвени анализи; формулирани препоръки и предложения за нормативни промени;
  • Представяне на целите на Дейност 3 по проекта и реализираното до момента в изпълнение на дейността по стартиране и провеждане на Национална информационна и комуникационна кампания „Служителите са сред нас и с нас“.
  • Дискусия между участниците.

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд