Дейност 1.

ФОРМУЛИРАНЕ НА ИЗВОДИ и ПРЕПОРЪКИ за провеждане на политики и/или ПРЕДЛОЖЕНИЯ за законодателни инициативи въз основа на ОБОБЩЕН АНАЛИЗ на реформите в администрацията, взаимодействието със СИП в процеса на управление в административните структури, сравнително съпоставяне със страни от ЕС и изследване на обществените нагласи и очаквания.

Изпълнението на проекта трябва да бъде планирано и реализирано поетапно, така че работата да е разпределена в лесно управляеми фази. За успеха на проекта е важно следването на реалистичен план, отразяващ зависимостите между отделните задачи и предпоставките за изпълнението на плана. В този смисъл, формулирането на изводи, препоръки и/или предложения за законодателни промени свързани с политиките по реформиране на администрацията, са действия, чието успешно реализиране зависи от необходимата за целта базова информация, която да се използва като предпоставка и естествена трансмисия за постигането на поставените пред проекта конкретни задачи и планираните резултати. Изготвянето на обобщен анализ има за цел да проучи реализираните до момента политики за реформиране и модернизиране на администрацията, ефекта им върху статута и служебното положение на служителите, тяхната мотивация и удовлетвореност, а оттам и върху ефективността и качеството на административните услуги. Включеното като поддейности разработване на тематични анализи позволява да бъдат обследвани възможностите за взаимодействие между социално-икономическите партньори и администрацията в административните структури, нивото на реформиране в други държави членки на ЕС и прилаганите добри практики, както и нагласите и очакванията на обществото и гражданите от провеждането на политики за реформиране на администрацията.

В резултат ще бъдат формулирани изводи, въз основа на които ще се изготвят препоръки за подобряване на процеса по реализиране на този вид политики, както и предложения за промени в законодателството. Дейността включва реализиране на функционално и логично свързани поддейности, а именно:

1.1. Ретроспективен анализ на предприетите до момента реформи и техните последици, с акцент отражението върху правата и задълженията на административните служители при осъществяване на техните служебни или трудови правоотношения;

1.2. Анализ на съществуващите възможности за взаимодействие между СИП и администрацията в процеса на управление на човешките ресурси в административните структури, в процеса на оценяване изпълнението на служебните задължения, цялостното осъществяване на трудовите и служебни правоотношения в администрацията, вкл. участие в процедурите по съставяне на вътрешни актове и колективно трудово договаряне в администрацията;

1.3. Сравнителен анализ чрез „десктоп” изследване на данни за състоянието на администрацията в страните от ЕС, функционалната й фрагментираност, степента на дигитализация, служебното положение на служителите и други, вкл. проучване на добри практики по провеждане на реформи в поне 3 държави-членки;

1.4. Изследване на публикации в медиите и в социалните мрежи и анализиране на нагласите на обществото и гражданите към политиките за реформи в администрацията;

1.5. Формулиране на изводи от анализите по поддейности 1.1., 1.2., 1.3 и 1.4.;

1.6. Формулиране на препоръки за провеждане на политики и/или предложения за иницииране на законодателни промени.

Дейност 2.

Провеждане на обучение „Подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво“.

Предвид факта, че процесът на граждански мониторинг на политики и/или законодателство зависи от ангажираността и активното участие на служителите в администрацията, необходима предпоставка за устойчиво взаимодействие е изграждането на екип, както от служители на администрацията, така и от представители на НПО и СИП, който да има компетентността да формулира становища и препоръки и да комуникира активно тези предложения с органите на управление. Обучение, относно партньорско управление с гражданите и администрацията, би помогнало за постигане на прозрачно, открито и ефективно държавно управление. Дейността ще се даде възможност на сформирания екип да разработи методика за взаимодействие между администрацията и представителите на СИП и НПО на местно ниво (община), вкл. по въпросите свързани с планиране и осъществяване на промяната в администрацията, основан на колаборацията между държавни/общински служителите, граждани, синдикати и бизнес. Обучението ще има за цел да повиши уменията и капацитета на обучените за подготовка на проучвания, анализи и оценки, за отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството.

Настоящата дейност планира провеждането на обучение на тема „Подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво“, насочено към повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно ниво – местна администрация и териториални поделения на държавната администрация. Диалогичността и обратната връзка с всички заинтересовани страни са в основата на ефективното партньорско управление с гражданите и СИП. Координацията и консултацията на политики се изразява в съвместно разработване на решения и мерки. Задачата, която си поставяме с изпълнението на тази дейност, е с получените данни и направените изводи от анализите по Дейност 1 да надградим процеса по изготвяне на препоръки и предложения. На финалната фаза на обучението, създаденият комуникационен екип ще изготви свои препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво, които ще бъдат изпратени чрез официално писмо до Дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС, до Национално сдружение на общините, както и до три общини от три различни административни области.

Дейност 3.

Провеждане на национална информационна и комуникационна кампания „СЛУЖИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАС И С НАС!”

Публичната администрация е отражение на институционалните основи на начина, по който се управляват държавите. При своето функциониране тя трябва да е обърната с лице към нуждите на обществото и да носи отговорността за устойчивия икономически просперитет, социалното сближаване и благоденствието на хората. Администрацията влияе върху общественото доверие, но и самата тя се влияе от доверието на обществото и гражданите. Доброто управление е функция от доверието в администрацията и активността на гражданите в управленските процеси. В общественото пространство се наблюдава по-скоро противопоставяне отколкото взаимодействие между публичните органи и гражданите. В публичното говорене и коментари се среща разделението „граждани” и „държава” като противостоящи си, а не взаимосвързани категории. Тенденциозно и трайно се създава негативен образ на административния служител. САС „Подкрепа” възприема като своя мисия осъществяването на активна комуникационна политика насочена към повишаване на имиджа на служителите в администрацията и укрепване на гражданското доверие на обществото към тях чрез:

– Представяне на обективна информация за заетостта в администрацията, структурната и функционална фрагментираност;

– Разясняване и представяне на обективна информация за институционалното и служебно положение на служителите, функционалните им и служебни задължения и отговорности, произтичащите от статута на служителя права и задължения по трудово и служебно правоотношение и свързаните с това привилегии или по-неблагоприятни за тях правни, финансови или фактически положения;

– Предоставяне на възможност на служителите да участват пряко в граждански и обществени дискусии относно политиките на реформиране на администрацията;

– Създаване на възможност за активна комуникация между служителите и представители на органите за управление,

Провеждането кампанията „СЛУЖИТЕЛИТЕ СА СРЕД НАС И С НАС!” се предвижда като процес на взаимосвързано осъществяване на следните поддейности:

3.1. Създаване и поддържане на подстраница за нуждите на кампанията в съществуващия сайт на САС „Подкрепа”;

3.2. Създаване, настройка и развиване на Facebook страница на кампанията, чрез която ще се реализира активната комуникация с административни служители, граждани, НПО, представители на работодателски организации и други;

3.3. Провеждане на 6 дискусионни форума – по един във всеки от икономическите райони на планиране, по време на които ще се проведат дискусии „на живо” с представители на всяка от целевите групи и заинтересовани страни.