1. РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ДО МОМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФОРМИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, С АКЦЕНТ – ОТРАЖЕНИЕТО НА РЕФОРМИТЕ ВЪРХУ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ СЛУЖЕБНИ ИЛИ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ И АДМИНИСТРАЦИЯТА

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЧРЕЗ „ДЕСКТОП” ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СТРАНИ ОТ ЕС


4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ И В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И АНАЛИЗИРАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПОЛИТИКИТЕ ЗА РЕФОРМИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА