Всички разработени до момента стратегически документи, в т.ч. Стратегията за развитие на държавната администрация, Стратегията за развитие на електронното управление, Стратегията за децентрализация и други, в своята функционална обвързаност определят реформирането и модернизирането на администрацията като основен приоритет. „Укрепването на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса” бе изведено като самостоятелен приоритет в Националната програма за развитие „България 2020”. Един от 4-те стълба, в които е структуриран Националният план за възстановяване и устойчивост, а именно „Справедлива България”, акцентира върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Изпълнението на проектните дейности цели ясното и институционално независимо дефиниране пред обществеността на проблемите свързани със статута и служебното положение на служителите и качественото отражение на тези проблеми върху дейността и ефективността на администрацията.

Настоящият проект има за своя ОСНОВНА ЦЕЛ:

Повишаване на активното гражданско участие, с акцент върху ролята на социално-икономическите партньори, в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на политиките, насочени към реформиране и модернизиране на администрацията, доколкото качеството и ефективността на публичните услуги е в пряка зависимост от политиките по отношение на статута, квалификацията, удовлетвореността и мотивацията на административните служители.

За изпълнение на тази основна цел, проектните дейности са насочени към постигане на определени СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Ангажирано участие на социално икономическите партньори и неправителствени организации, чрез формулиране и съгласуване на изводи, препоръки и предложения пред органите, които отговарят за координацията и реализирането на административната реформа;
  • Постигане на партньорско управление с гражданите и социално икономическите партньори чрез подобряване на средата за гражданско участие в управлението посредством създаване на устойчив механизъм за взаимодействие и комуникация при реализиране на политики за реформиране и модернизиране на администрацията;
  • Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите, чрез възстановяване на доверието на гражданите и преодоляване на противопоставянето „граждани“ – „държава“.