ПРОВЕДЕНО БЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНО НИВО“

В изпълнение на Дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.025-0066 с наименование „Доверието в администрацията – индикатор и гаранция за добро управление“, в периода 1-3 юни 2023 г. бе проведено обучение на тема „Подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво“. Дейността е насочена към повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и техните организации при формулирането и изпълнението на публични политики за местно ниво – местна администрация и териториални поделения на държавната администрация. В рамките на обучението участниците работиха съвместно в посока изграждане на комуникационен екип, създаване на комуникационен план и комуникационна стратегия на САС „Подкрепа“. Като резултат от дискусиите между участниците в обучението са формулирани препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на местно ниво ще бъдат изпратени чрез официално писмо до Дирекция „Модернизация на администрацията“ при МС, до Национално сдружение на общините, както и до три общини от три различни административни области.